Odpadní Voda

Kontrola odpadních vod vypouštěných do kanalizace, kontrola účinnosti ČOV, kaly, bioplyn 

Rozbory odpadních vod provádíme v rozsahu Vyhlášky č.293/2002 Sb. v platném znění, popř. podle povolení k vypouštění odpadních vod konkrétního zákazníka, pokud jsou odpadní vody vypouštěny do vod povrchových. V případě, že jsou odpadní vody vypouštěny do kanalizace, je rozsah rozborů určen požadavky provozovatele kanalizace (kanalizační řád). 

Ceník rozborů

Základní rozbor (domovní ČOV)

BSK5, CHSK(Cr), Nerozpuštěné látky (NL), odběr vzorku, zhotovení protokolu

1102 včetně DPH

Základní rozbor (ČOV)

BSK5, CHSK(Cr), Nerozpuštěné látky (NL), celkový fosfor (Pc), amoniakální dusík

1464 včetně DPH

Vysvětlení Pojmů

Biochemická spotřeba kyslíku po 5 dnech. Vyjadřuje obsah biologicky rozložitelných organických látek v odpadních vodách.

Chemická spotřeba kyslíku, měří obsah látek schopných chemické oxidace.  Hmotnostní koncentrace kyslíku , který spotřebují oxidovatelné látky, přítomné ve vzorku, za stanovených podmínek.

Nerozpuštěné látky – stanovení je založeno na zachycení nerozpuštěných látek z určitého objemu vzorku vody. Ukazuje na míru znečištění vody

Rozpuštěné látky 

Rozpuštěné anorganické soli

Fosforečnanové ionty.  Ukazuje na míru znečištění vody 

~ Informace pocházejí z publikace Hydrochemie od prof. Pittera

Provozní doba pondělí – pátek od 6.00 do 14.00.