Pitná voda

Pitná voda, surová voda, bazénová voda, vody z koupališť

Vzorek na rozbor potřebný pro hygienickou stanici, nebo kolaudační rozhodnutí musí dle zákona odebírat oprávněná (akreditovaná) osoba nebo laboratoř. 

Pro soukromé účely si můžete vzorek nabrat a donést sami. V tomto případě se řiďte našimi pokyny:

POKYNY PRO ODBĚR VZORKŮ PITNÉ VODY:

Při odběru z vodovodního kohoutku, ze studny nebo z vrtu se nechá voda stejnoměrně odtékat nejméně 3 až 5 minut (nebo do ustálení teploty). Poté se naplní vzorkovací lahve. 

PRO CHEMICKÝ ROZBOR: dodejte 1,0 l vzorku vody v čisté, vzorkem vypláchnuté, plastové láhvi. Láhev zcela naplňte.

PRO STANOVENÍ ŽELEZA A MANGANU: dodejte vzorek v námi dodané 0,5 l, plastové láhvi, která obsahuje jako konzervační činidlo kyselinu (pozor žíravina!). Vzorkovnici nevyplachujte, jen ji naplňte plně vzorkem a uzavřete.

PRO MIKROBIOLOGICKÝ ROZBOR: dodejte vzorek v námi dodané sterilní skleněné lahvičce. Před odběrem vodovodní kohoutek vysterilizujte (opalte plamenem nebo ostříkejte dezinfekčním prostředkem např. Savo, líh). Poté nechte chvíli vodu volně odtékat z důvodu spláchnutí dezinfekčního prostředku. Při odběru lahvičku nevyplachujte, naplňte ji asi 2 cm pod zátku a uzavřete. Na zátku nesahejte rukou a nikam ji neodkládejte! Na zátku sahejte pouze přes alobal.

Vzorky dodejte do laboratoře nejpozději do 24 hodin po odběru a to pouze v pondělí a úterý od 7 do 13 hodin. Jiný termín je možný jen po předešlé domluvě s pracovníkem laboratoře. Odebraný vzorek přechovávejte před dopravou do laboratoře v chladu při teplotě 2-5 °C. Vzorkovnice si můžete vyzvedávat každý všední den od 6 do 14 hodin.

Společně se vzorkem odevzdejte vyplněný PROTOKOL O ODBĚRU, TRANSPORTU A PŘEDÁNÍ VZORKU. Údaje z tohoto protokolu budou rovněž uvedeny ve výsledném protokolu o zkoušce. Protokol o odběru slouží též jako objednávka rozboru. Bez řádně vyplněného Protokolu o odběru nebude vzorek do laboratoře přijat.

Ceník Rozborů

Základní rozbor

Základní chemicko-mikrobiologický rozbor: CHSK(Mn), dusičnany, dusitany, amonné ionty, chloridy, koliformní bakterie, Escherichia coli, počet kolonií při 22°C a 36°C

1474 včetně DPH

Krácený rozbor dle vyhl. 252/2004 Sb.

Parametry: barva, chlor volný, chuť, CHSK(Mn), dusičnany, dusitany, amonné ionty, konduktivita, pach, reakce vody pH, zákal, železo, Escherichia coli, koliformní bakterie, počet kolonií při 22°C a 36°C

1837 včetně DPH

Základní rozbor + železo (Fe), tvrdost (Ca+Mg)

Základní chemicko-mikrobiologický rozbor: CHSK(Mn), dusičnany, dusitany, amonné ionty, chloridy, železo, tvrdost (Ca+Mg), koliformní bakterie, Escherichia coli, počet kolonií při 22°C a 36°

1755 včetně DPH

Vysvětlení Pojmů

Míra koncentrace ionizovatelných anorganických a organických součástí vody. (Dříve se používal pojem měrná elektrolytická vodivost).

Vyšší hodnoty negativně ovlivňují jakost pitné vody. Jsou primárním produktem rozkladu většiny organických dusíkatých látek rostlinného i živočišného původu. Nejčastěji mohou být důvodem vyšších koncentrací ve vodách splaškové odpadní vody, fekálie, odpady ze zemědělských výrob, dusíkatá hnojiva z polí, která se infiltrací nebo splachem dostávají do podzemních a povrchových vod. Ukazatel, který při náhlém zvýšení slouží jako indikátor možného fekálního znečištění podzemní vody, společně se zvýšeným množství dusitanů a CHSK (Mn). Nízké koncentrace jsou součástí geologického podloží.

Vyšší koncentrace ovlivňují nepříznivě chuť a korozní schopnost vody a spolu se zvýšeným obsahem sodíku může být rizikem pro nemocné se sodíkovou dietou. Nízké koncentrace desítek mg/l jsou přirozenou součástí geologického podloží. Vyšší koncentrace ve vodách může být způsobena zvětráváním hornin ložisek kamenné soli a draselných solí do vod, prosakováním odpadů ze zemědělské výroby, z posypových solí používaných v zimních měsících. Chloridy jsou hygienicky nezávadné, ale při vyšších koncentracích (nad 200 mg/l) ovlivňují chuť vody.

Zvýšený obsah poukazuje na nadměrné používání hnojiv, únik odpadních vod ze septiků či živočišných farem.  Zdravotní riziko spočívá v tom, že se v zažívacím traktu redukují na toxické dusitany. Ty v žaludku reagují se sekundárními aminy z potravy za vzniku N-nitroso sloučenin, které jsou podezřívány z karcinogenního účinku. Dále reagují v krvi s hemoglobinem za vzniku methemoglobinu, který není schopen přenášet kyslík. V množství jednotek mg/l jsou přirozenou součástí vod.

Jsou reaktivnější formou oxidovaného dusíku než dusičnany. Rizika podobná

Číselné vyjádření stupně kyselosti nebo zásaditosti vody (stupnice 0-14). Optimální je neutrální rozmezí okolo 7.

Běžná součást přírodních vod, obsah ve vodě se může zvyšovat korozí potrubí. Vyšší koncentrace mohou negativně ovlivňovat senzorické kvality voda, vyvolávat zákal, barvit prádlo.

Častý je společný zvýšený výskyt se železem. Mangan barví Do hnědočerna, železo do rezava. Ve vysokém množství je neuorotoxický.

Snížení průhlednosti vody je vyvolané přítomností koloidních látek ( pyl, prach, jemně rozptýlení anorganické a organické látky) . Vysoký zákal poukazuje na kontaminaci.

Jsou součástí přírodních vod. Vyšší koncentrace mohou ovlivnit chuť vody a ve sloučenině s hořčíkem způsobit průjmy u přechodných spotřebitelů. Mohou též způsobovat technické potíže jako korozi nebo usazování vodního kamene.

Přibližná míra koncentrace elektrolytů ( iontově rozpuštěných látek) ve vodě. Nepřímo vyjadřuje obsah minerálních látek.

Chemická spotřeba kyslíku  (oxidovatelnost) slouží k odhadu organického znečištění vody. Vyšší číslo poukazuje na možné znečištění vody organickými látkami živočišného nebo rostlinného původu. Jedná se tedy o nespecifický ukazatel vody, který slouží k odhadu organického znečištění vody (výluhy z půdy a sedimentů, listí a tlejícího dřeva, produkty životní činnosti rostlinných, živočišných organismů a bakterií, odpadů ze zemědělské činnosti). 

Jde o prvky ve vodě ze zdravotního hlediska žádoucí. Vysoká tvrdost může způsobovat technické problémy, špatně rozpouští mýdlo, může se usazovat ve formě vodního kamene ve varné konvici apod. Jejich množství ve vodách závisí na horninách (skalnaté podloží, vápencové skály, hloubka zdroje vody). Z hygienického hlediska jsou vápník a hořčík netoxické, naopak jejich přítomnost v pitné vodě je žádoucí (hořčík je aktivátor několika set enzymových reakcí, nedostatek zvyšuje riziko cévních spasmů, srdeční arytmie; vápník je součástí kostí, ovlivňuje srážení krve, nervosvalovou dráždivost). Hořčík je ve vodách obvykle zastoupen v nižší koncentraci než vápník.  Při vyšších koncentracích Ca+Mg dochází při zahřívání vody reakcí k vyloučení CaCO3, který se usazuje jako kal nebo může tvořit tuhé nánosy v potrubí nebo bojlerech.

Voda velmi měkká

0-0,72 mmol/l

Voda měkká

0,72-1,43 mmol/l

Voda středně tvrdá

1,43-2,14 mmol/l

Voda dost tvrdá

2,14-3,21 mmol/l

Voda tvrdá

3,21-5,35 mmol/l

Voda velmi tvrdá

>5.35 mmol/l

Výskyt těchto mikroorganismů ve vodě je hlavním indikátorem fekálního znečištění vody ( humánního či animálního).

Jsou neškodné, saprofytické bakterie, osídlující střevní trakt, ale žijící běžně i v půdě. Jsou považovány za ukazatel účinnosti úpravy a desinfekce vody. 

Představují indikátor obecné kontaminace. Přinášejí informaci o celkovém bakteriálním znečištění vod, zvýšené počty signalizuji znečištění okolí nebo nebo poruchy úpravy vody nebo desinfekce.

Stejné jako v případě kultivace 22°C , jen poukazují na teplokrevné organismy.

~ Informace pocházejí z publikace Hydrochemie od prof. Pittera

Provozní doba pondělí – pátek 6.00 – 14.00. Příjem vzorků pitných vod pouze v pondělí a úterý.